Kiedy warto przeprowadzić restrukturyzację?

Dla pracodawców

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku jest narażone na kryzys. Nawet najsprawniej działające firmy mogą wpaść w kłopoty finansowe na przykład w związku ze zmianami na rynku. Jest to naturalny element prowadzenia działalności gospodarczej, a jednym z działań, jakie można podjąć, jest restrukturyzacja. Na czym ona polega i kiedy warto ją przeprowadzić?

Założenia restrukturyzacji

Mianem restrukturyzacji bądź restrukturalizacji określa się szereg działań, które są podejmowane w celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przeprowadza się je poprzez zmiany w strukturze aktywów, a także zmiany w zarządzie oraz strukturze firmy. Z reguły przyjmują one formę dość gwałtownych działań, jednak taka jest istota restrukturyzacji: podejmuje się ją wtedy, kiedy inne pomysły zawiodły. Ma ona na celu wprowadzenie takich zmian w funkcjonowaniu firmy, które pozwolą jej na przetrwanie kryzysu.

Celem restrukturyzacji jest nie tylko poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa i ocalenie go przed upadłością, ale również zapewnienie zaspokojenia wierzycieli. Rozpoczęcie działań w tym zakresie może również wykazać wpływ na wstrzymanie już toczących się działań egzekucyjnych, co pozwoli m.in. na pozyskanie dodatkowych środków z innych źródeł. Niektórzy jako cel restrukturyzacji wskazują również odzyskanie zaufania społecznego.

Kto może przeprowadzić restrukturyzację?

Tego typu działania mogą być przeprowadzone przez przedsiębiorstwo (czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne), ale również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dodatkowo, działania w tym zakresie mogą podjąć wspólnicy spółek spółek partnerskich oraz wspólnicy spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za majątek spółki bez wyłączenia majątku osobistego.

Jeśli chodzi o przesłanki do przeprowadzenia działań restrukturalizujących – może to być zagrożenie niewypłacalnością bądź osiągnięcie tejże. W obydwu przypadkach dostępne są aż cztery rodzaje postępowań, które mogą uchronić firmę przed upadłością. Trzy z nich toczą się przed sądem, natomiast jedno jest prowadzone przez posiadającego uprawnienia doradcę restrukturyzacyjnego. W tym ostatnim przypadku całość postępowania odbywa się na drodze pozasądowych rozmów między właścicielami przedsiębiorstwa, doradcą i wierzycielami – i efekt finalny w postaci dokumentu jest kierowany do sądu. Dokument ten może zostać zatwierdzony lub odrzucony przez sędziego jako niewłaściwy.