Jaka jest procedura IPO?

Dla pracodawców

Aby dobrze zrozumieć, czym jest IPO, należy zacząć od jego definicji. Initial Public Offering, czyli z języka angielskiego jest to pierwszy raz, kiedy spółka decyduje się na ofertę publiczną dotyczącą ich papierów wartościowych. Jest to więc najprościej mówiąc, wprowadzenie spółki na rynek giełdy papierów wartościowych. Co ciekawe jest to jeden z najtrudniejszych pod względem finansowym oraz prawnym rodzaj transakcji finansowej.

Jaka jest procedura IPO?

Za publiczną propozycję uznajemy taką, która została upubliczniona w wybranej przez nas formie i skierowana do grupy minimum 150 osób, lub do adresata, który nie został jednoznacznie oznaczony. Oferta tego typu zawsze musi być udostępniona w postaci oferty publicznej i przekazywać informacje, które dotyczą papierów wartościowych, warunków ich nabycia. Musi ona zostać skonstruowana w sposób, który jest wystarczający do podjęcia świadomej decyzji o zakupie akcji.

W każdym przypadku IPO wymaga się stworzenia oraz potwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie opublikowania tak zwanego prospektu emisyjnego. Jest on każdorazowo podstawą IPO, natomiast wszystkie szczegóły prawne, które go tyczą są zawarte w odpowiedniej ustawie i innych regulacjach prawnych.

IPO a działania na rynku głównym

Poza przygotowaniem prospektu emisyjnego istnieje szereg innych wymogów, jakie muszą zostać spełnione. Dotyczą one między innymi nieograniczonej zbywalności akcji, brak toczącego się postępowania względem emitenta, brak toczącego się postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego spółki. Innym ważnym wymogiem jest to, aby w rękach akcjonariuszy, którzy posiadają mniej niż 5% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy, znajdowało się co najmniej 15% akcji, które objęte zostały wnioskiem o dopuszczeniu do obrotu. Dodatkowo wniosek ten musi obejmować akcje tego samego rodzaju. Ważny jest również obowiązek udostępnienia sprawozdań finansowych. Pamiętajmy również, że sprawozdania te muszą zostać przeprowadzane wraz z opinią niezależnego podmiotu, który został do tego uprawniony, przez co najmniej trzy lata wstecz licząc od roku, w którym złożono wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych. Weźmy pod uwagę również fakt, że niesamowicie ważna jest cena, po jakiej ogłoszona zostanie sprzedaż akcji. Nie może być ona za wysoka, ponieważ odstraszy wtedy potencjalnych inwestorów i nie będą oni zainteresowani zakupem. Za niska cena może powodować, że akcje sprzedadzą się, jednak spółka nie uzyska kapitału, jaki by ją satysfakcjonował i jaki planowała uzyskać.